Home Temples of Nepal Online Puja 10 Mahavidya God/Goddess Astrology Contact Us

Online Puja / Homam
various online pujaWe offer various types of online puja and online homam for you.
Read More

God / Goddess Details

God Vishnu Topics
Lord Vishnu and Lakshmi at Bikunta

Lucky Unlucky Time
Daily Auspicious Time
Daily Hora Hour
Daily Rahu Kaal

Ista Devta
Who is My Ista Devta ?
Ista Devta is our guardian God or Goddess who helps us.Read More

God Shiva Topics
God Shiva and god shiva related topics

Goddess Baglamukhi
Baglamukhi Puja
Goddess Baglamukhi
Baglamukhi Temple
Baglamukhi Yantra
Baglamukhi Mantra

Hindu Astrology
Love Horoscope
Your Child Horoscope
Nakshatra & Destiny
Dasa of Planets Effects
Astrology & Business
Astrology & Travel Tips
Tithis and their Detail
Vastu Related Tips
Hindu Astrology

starLakshmi Mata Topics
Lakshmi Narayana

Ma Durga Temples
Shakti or Durga Temple
Manakamana Temple
Shova Bhagavati Temple
Guheswori Temple
Bagalamukhi Temple
Baglung Kalika Temple
Jaya Bageshowri
Dakshinkali Temple
Naradevi Temple
Rakta Kali Temple
Chamunda Temple
Mahishasura Mardini
Kushmanda Dham
Durga Temples in Nepal
Churiya Mai Temple
Bindhyabasini Temple

Santoshi Mata
Santoshi Maa
Santoshi Mata
Santoshi Mata Katha
Temple of Santoshi Maa
Santoshi Mata Puja
Santoshi Mata Arati

Mahavidha Temples
Baglamukhi Temple
Dakshinkali Temple
Chinnamasta Temple
Bhuvaneshowri Temple
Online Puja at Bhuvaneshowri Temple Nepal

Famous Online Puja
Online Puja and Homam
Various Online Puja
Birthday Online Puja
Temples Online Puja
Nine Planet Online Puja
Satya Narayan Puja
Puja for Happy Love
Saraswati Online Puja
Hanuman Ji Online Puja
Narshingh Temple Puja
Devi Online Puja

Pashupatinath Temple
We offer online puja of Lord Shiva at Pashupatinath temple of Nepal.
Read More

Ganesh Online Puja
Veer Ganapati Temple
Jal Vinayak Temple
Surya Vinayak Temple
Chandra Vinayak
Online Ganesh Puja
Siddhi Ganesh Temple
Sankata Ganesh Temple
Business Ganesh Temple
Tangal Ganesh Temple
Ganesh Online Puja
Ashok Vinayak Temple

Krishna Topics
Santan Gopal Hoom

Ram and Ramayana
Lord Ram & Ramayana
Sita Mata
Lakshman
Hanuman Ji

God Shiva Puja Method Second Page
Previous Page | Main Page

Hand wash Water Offering to Lord Shiva

When drinking water has been presented and assumed that it has been accepted, water, to wash the hands is required to offer, which should be given, reciting the following verse :

Karpooraadeeni Dravyaani, Sugandheeni Maheyshwara. 
Grihaan Jagatnnaath, Karoddharttan heytwey.

Fruits Offering to Lord Shiva

When water for hand-wash has been offered, fruits are presented. Shankarji likes the wood-apple specially, hence along with other seasonal fruits, wood-apple must also be offered pronouncing this verse :

Kooshmaandam Maaturlinganch, Naarikeyla phalaani cha. 
Grihaan Paarwateekaant, Somasheykhar Shankar:

Betal, Betalnuts Offering to Lord Shiva

Now comes the Betel and beta nuts to be offered, which should be presented by speaking the following verse :

Pungeephalammah dravyam, Naagwallee dalairyutam. 
Grihaan deyvadeyveysh, draakshaadeeni Sureyshwar:

Money Offering to Lord Shiva

Now comes the offering of money gold etc. which should be offered reciting the following verse :

Hiranyagarbh garbhastham, Heymbeej samanvitam. 
Panchratanam Yathaadattam, Grihyataam Vrishabhadhwaj.

Lamp -Circulating Adoration to Lord Shiva

Now the concluding stage of adoration arrives, which shall begin by Neeranjan, usually known as Aaratee. This is performed by the five mouths lighted lamp circulating upward-downward before the diety from left to right. While accomplishing Aartee the following verse should be recited:

Agnirjyoti Ravirjyoti, Jyotirvaaraayano vibhu:. 
Neeraajayaami Deyveysham, Panchdeepey Sureyshwar:

Flower Offering to Lord Shiva

After aarti, flower-offering i.e., handful flowers in both hands joined together should be submitted in the feet of deity by reciting this verse :

Hara vishwakhilaadhaaram, Niraaddhaaram Niraashra-ya:. 
Pushpaanjali grihaaneysh, Someyshwar Namostutey.

Salutation Verse to Lord Shiva
Then salutation comes to be submitted. It should be done by bowing head in the feet of god Shiva reciting this verse.
Heytwey jagataameyva, Sansaaraarnavaseytawey. 
Prabhwey Sarvavighnaanaam, Saadaram Guhwey nama:

Circulative Movement Verse

Then by moving around the deity from left to right, adoration process comes to the end. While moving as such the following verse should be spoken.

Yaani Kaani Paapaani, Janmaantar kritaani cha. 
Taani Taani Vinashyanti, Pradakshinaa padey padey.

Before and after Lord Shiva Adoration one should go in meditation reciting these verses:

Dhyaayeynnityam Sureysham, Yatigatimadidam Yogkaadhaarameyka. 
Maandhaataadi Prabhaava, Nigamajanijushaa Dhyaanadhaaraavagamyam, 
Somam sorhaarameeshamdharani, Survar yaanchayaa Shankaram tam. 
Bhaktyudreykaaya vargam kalyati, Vidushaam Yatkripaa tanhi Shambhum. 
Bandhook Sannibham Deyvam Trinetram Chandrasheykharam, 
Trishooldharrinam Deyvam. Chaaruhaas sunirmalam, 
Kapaal dhaarinam Deyvam Vardaabhayahastkam. Umayaa sahitam 
Shambundhyaayeytsomeyswaram sadaa. 
Saanandmaanand baney. Basantmaanandkandam hat paapabrindam, 
Vaaraanaseenaathmanaath naatham, Shree Vishwanaatham sharan prapadyey.

After adorations and contemplation, a devotee should beg pardon for any mistake, if that might have been due to negligence or otherwise by reciting the following verse :

Aawaahanam na jaanami, Na Jaanaami tavaarchanam. 
Poojaa Chaiv na Janaamikshamaswa, Parmeyshwara.

Shree Rudrashtak Stotram

Namaamee Shameeshaan Nirvaanroopam, Vibhun vyaapkam brahm veydaswaroopam. 
Nijam-nirgunam Nirvikalpam Nireeham, Chidaakaashamaakaasanvaasham bhajeham II1II 
Niraakaaram ounkaarmoonlam Tureeyam, Giraa jyaan goteetameesham Gireesham. 
Karaal mahaakaal kaalam kripaalam, Gunaagaar sansaar paaram nato-a-ham II2II 
Tushaaraadri Sankaash Gauram Gambheeram, Manobhoot koti prabhaa shree shareeram. 
Sphuranmauli kallolinee chaaru gangaa, Lasad bhaal baaleyndu kanthey Bhujangaa. II3II 
Chalatkundlam suubhra neytram vishaalam, Prasannaanam Neelakantham dayaalam. 
Mrigaadheesh charmaambaram mundamaalam. Priyam shankaram sarvanaatham bhajaami II4II 
Prachandam prakastham pragalbham pareysham. Akhandam ajam bhaanu koti prakaasham, 
Trishoolam Nirmoolam Shoolapaanim. Bhajeya-ham bhavaaneepati bhaava-gamyam. II5II 
Kalaateet Kalyaan Kalpaantkaaree. Sadaa Satchid-aa nand Dataa puraaree, Chindanand Sandoh Mohaapahaari, Praseed: Praseed: Prabho man-mathaaree II6II 
Na-yaavad umaanaath paadaar vindam. Bhajanteeha parey vaa na raanaam, 
Nataa vatsukham shaanti-santaap-naasham. Praseed: prabho sarvbhootaadi vaasam II7II 
Na Jaanaami Yogam Japam Naiv Poojaam. Nato a-ham saddaa sarvadaa shambhu tubhyam, 
Jaraa Janm Du: Khaough taatapya-maanam. Prabho paahi Aapannmaameesh shambho II8II 
Rudraastak Midam Proktam. Vipreyn haratoshyey, 
Yey pathanti paraa bhaktayaa. Teyshaam Shambhu Praseedati.

Previous Page | Main Page

Contact us for online Puja | Back To Home

God Shiva Related Topics

Lord Shiva Related Online Puja
Rudri or Rudra Homam & Puja
Chandramauleshow Puja
Maha Mritunjaya Homam
Uma Maheshowri Homam
Kaal Bhairab Homam
God Shiva Puja Method

God Shiva Family
Goddess Pravati | God Ganesh |God Kartikan |Goddess Ganga | Goddess Kali |God Kubera

Online Puja at Shiva Temples of Nepal


Lord Shiva Stories

Burning God Kamadeva
Shiva & Tarakasura Story
Shiva and Tipura Story
Shiva Story of Lubdhaka
Samundra Manthan

Shiva Lingam
Shiva Lingam Meaning, Importance & Puja
Contact Us for Online Shiva Puja

 ©Copyright Notice:-

All the text and images of this web site www.onlinepuja.org are copyright of online puja .org and © copying, redistributing contains and images are strongly forbidden.

Temples Puja Nepal

Nepal has many famous temples which are popular for different types of wishes.
Read More


Vrat & Festivals
Solah Somavar Vrat
Pradhosha Vrat
Seven Days Fasting
Vrat Guidances

Every Days Fasting

Nava Durga forms
 
Ten Great Wisdom
Goddess kaliMahavidyas are aspects of Devi in Hinduism. The Ten Mahavidyas are known as Wisdom Goddesses.
Read More
 
Puja for Spirits
Puja for death person or spirit
Puja for Death Ancestor
Puja for Death Person
 
Homam By Occasion
online Puja Hoom
Homam To Get Child
Goddess Gayatri Homa
Puja For Happy love Life
Puja To Get Married
Puja for Home, Office
Temples Online Puja
Nine Planet Online Puja
Online Puja for Birthday
Kal Sarpa Temple puja
Ganesh Online puja
To Get Courage
To Remove Accidents
Daily Puja one should do
 
Puja Hooms for Wealth
Laxmi Kubera Homam
Maha Laxmi Homam
Laxmi Narayan Homam
Sri Sukta Homa Puja
Dhana Lakshmi Pooja
 
Puja Hooms for Child
Santan Gopal Homam
Ladoo Gopal Puja
Santan Lakshmi Puja
Kamalatmika Puja
 
Puja for Exam Success
Sharasoti Online Puja
Vidhaya Laxmi Puja
Nine Planets Santi Puja
 
To Escape from Danger
Maha Sudrasan Homam
Nine planet Online Puja
MahaMritunjaya Homam
Chandramauleshow Puja
 
Online Puja for Health
MahaMritunjaya Homam
To Remove Accidents
Vastu Gods Santi Puja
Hanuman Ji Online Puja
Sankata Temple Puja
Birthday Online Puja
Graha Dosa Santi Puja
 
Planets Santi Puja
Sun Surya
Sun or Surya Puja
Moon or Chandra Puja
Venus or Sukra Puja
Jupiter or Visapati Puja
Mars or Mangal
Mercurry or Budha
Saturn or Sani
Dragon or Head Rahu
Dragon or Tail Ketu
Nava Graha Santi Puja
Kalsarpa Dosa Remove
Garuda Bahini Temple
Sankata Temple Puja
Siddhi Ganesh Temple
Batuk Bhairav Temple
 
Enemies Remove Puja
God Narshimha Puja
Goddess Kali Puja
Bagalmukhi Puja
Vijaya Lakshami Pooja
Maha Sudarsana Homam
Nava Durga Online Puja
Chandi Maha Kali Puja
 
Puja for Happiness
Laxmi Narayan Homam
Sataya Narayana Puja
 
Online Puja for Love
Shiva and Parbati
Uma Maheshowri Puja
Puja at Love Temple
Happy Love Life
Puja To Get Married
Adi Lakshimi Puja
 
Curse Removing Puja
Dhumabarit Online Puja
Hanuman Ji Online Puja
Chandi Online Puja
Rudra Online Puja
Kaal Bhairab Homam
 
Tantra Online Puja
We offer various tye of secret Tantra online pooja
 
Puja for Office /Home
Vastu Online Puja
Ganesh Online puja
Annapurna Online Puja
Asta Lakshmi Puja
 
Puja For Business
Laxmi Kubera Homam
Ganapati Homam
Maha Lakshmi Puja
Laxmi Narayan Homam
Vastu Online Puja
 
Demi God Goddess
God of Wealth Kubera
Gantri Mata
Ganga Mata
God of Fire Agni
God of Air Vayu
God of Water Barun
Craft God Bishowkarma
King of Heaven Indra
King of Hell Yama Raj
Narad Devotee God
Kama & Rati Love God
Medicine God


Home Temples of Nepal Online Puja 10 Mahavidya God/Goddess Astrology Contact Us


©2016 www.onlinepuja.org